Infóbox


Pannondiák Iskolaszövetkezet közgyülés 2018.11.05

MEGHÍVÓ
A PANNONDIÁK ISKOLASZÖVETKEZET KÖZGYŰLÉSÉRE

A közgyűlés időpontja: 2018. november 5., 8 óra
A közgyűlés helye: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100., 199 ép. 1. em. tárgyaló

A közgyűlés napirendje:

  1. Döntés a hallgatói jogviszonyban álló tagok arányának (IV. fejezet A. 6. pont) a szövetkezeti törvény szerinti mértékben történő megállapításáról, és az alapszabály ennek megfelelő módosításáról.
  2. Döntés a könyvvizsgáló megbízatása tartamának és a közgyűlésen történő kötelező jelenlét eseteinek (II. fejezet E. rész 1. és 7. pont) módosításáról, a jelenlegi könyvvizsgáló megbízásának   módosításáról, és az alapszabály ennek megfelelő módosításáról.
  3. Döntés az elszámolás szabályainak (X. fejezet 2. pont 2.1. a) pont) megváltoztatásáról, és az alapszabály ennek megfelelő módosításáról.
  4. Döntés az igazgatóság tagjaival, illetve a vezető tisztségvielőkkel szemben fennálló összeférhetetlenségi szabályok (II. fejezet B. pont 3., II. fejezet D. pont 3.) megváltoztatásáról, és az alapszabály ennek megfelelő módosításáról.
  5. Döntés a felügyelő bizottság tagjaival szemben fennálló összeférhetetlenségi szabályok (II. fejezet C. pont 2.) megváltoztatásáról, és az alapszabály ennek megfelelő módosításáról.
  6. Döntés az alapszabály II. fejezet D. pont 4. g) alpontjának, továbbá a II. fejezet D. pont 5-8 alpontjának továbbá a 11.3.-11.5. pontjainak törléséről.
  7. Döntés a jelenlegi miskolci fióktelep költözésének folytán az alapszabálynak a fióktelepre vonatkozó rendelkezésének módosításáról


A közgyűlés határozatképes, ha azon a szövetkezeti tagok több mint a fele jelen van. A tag képviselő útján is gyakorolhatja tagsági jogait. Nem lehet képviselő az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, valamint más, az alapszabályban meghatározott tisztséget betöltő személy, továbbá a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni. A képviselő a közgyűlésen legfeljebb a tagok 10 %-nak képviseletére jogosult.

A közgyűlés határozatait – az alapszabályban előírt kivételekkel - egyszerű szótöbbséggel hozza. Amennyiben a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon helyen, 2018. november 9 napján 8 órakor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.
A közgyűlésre ezennel minden PannonDiák Iskolaszövetkezeti tagot szeretettel meghívunk.

A dokumentum elérhető a következő linken:
http://www.pannondiak.hu/html/pd_kozgyules_20181105.pdf


Székesfehérvár, 2018. október 1.

Touré Fatime
elnök
PannonDiák IskolaszövetkezetÖsszes infó >>>