Infóbox


PannonDiák Facebook nyereményjáték

PannonDiák Facebook nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

1.      Szervező cég:
A PannonDiák Iskolaszövetkezet (székhely: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.; cégjegyzékszám:07-02-001384; adószám: 24124962-2-07; a továbbiakban: „Szervező”) szerencsejátéknak nem minősülő, nyereményjátékot szervez „Mit kívánsz a Jézuskától?” címmel (továbbiakban: „Nyereményjáték”). A játékhoz kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatkezelést a Szervező végzi.

2.      Részvételi feltétel (Játékos)

2.1  A játékban részt vehet minden a 2.2 pontban meghatározott személyes körébe nem eső, legalább korlátozottan cselekvőképes, Facebook adatlappal rendelkező személy (a továbbiakban: Játékos).

2.2  A játékban nem vehetnek részt a Szervező, illetve a Nyereményjáték szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek munkavállalói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

2.3   A játékban való részvétel névre szóló és egy játékos csak egyszer vehet rész, azaz a játék során a publikációra történő többszöri hozzászólás nem növeli a játékos esélyeit.

3.       A játék mechanizmusa:
3.1. A Szervező a Nyereményjátékot a Játékos részére, a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/Pannondiak/) keresztül hirdeti meg.

3.2. A nyereményjáték 2017. december 03-tól 2017. december 14. napjáig tart.

3.3. A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a PannonDiák Iskolaszövetkezet Facebook oldalán a Nyereményjáték lebonyolítására létrehozott eseményben feltett kérdésre az esemény alá írt hozzászólás (komment) formájában válaszol.

3.4. A nyeremény sorsolására 2017. december 15-án 08:00 órakor kerül sor. A sorsolás nyertesét a Szervező a PannonDiák Iskolaszövetkezet Facebook oldalán teszi közzé. Amennyiben a Játékos értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 5 munkanapon belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadását a Szervező a pótnyertes részére bonyolítja le egyező módon. A Szervező a nyereményt a nyertes résztvevővel egyeztetett időpontban (de legkésőbb (2017. december 22-én) személyes találkozó során adja át a PannonDiák Iskolaszövetkezet irodájában (http://www.pannondiak.hu/index.php?s=50). A nyertes résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy nevét és a nyeremény átvételéről készült fotót a Szervező Facebook oldalán közölje.


4.   A Játék időtartama

A Nyereményjáték kezdőnapja: 2017. december 3. 12:00 óra
A Nyereményjáték zárónapja: 2017. december 14. 24:00 óra

5.   Sorsolás

A nyeremény sorsolásának időpontja: 2017.december 15. 08:00

A játék nyerteseit a Szervező az érvényesen pályázók közül választja ki. A sorsolásról a Szervező jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet céges aláírással hitelesít.

6.   Nyeremény

6.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében az alábbi nyereményt sorsolja ki a 3.4. pontban meghatározottak szerint: 3 db Pannondiák ajándékcsomag, amely Pannondiák saját logós ajándékokat tartalmaz.

6.2. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.

6.3. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

6.4. A Szervező a 3.4. pont szerinti nyertesen felül további pótnyerteseket sorsol ki.

6.5. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a PannonDiák Iskolaszövetkezet hivatalos Facebook honlapján. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Amennyiben a nyertes a nyereményt 30 napon belül nem veszi át, úgy a sorsolás pótnyertese válik jogosulttá az adott nyereményre, akit a nyereményéről a fentiek szerint értesít a Szervező.

7.       Moderálás

A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozna, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, és a felhasználón, illetve a Játékos a saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.

8.       Adatkezelés

8.1. A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

8.2. A PannonDiák Iskolaszövetkezet (8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100., továbbiakban: „Adatkezelő”) az Ön 8.4. pontban meghatározott személyes adatait a jelen 8.5. pontban meghatározott célból az Ön önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezel. A nyereményjátékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a 8.4. pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Ön a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő az Ön nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

8.3. A Kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő a 8.5. pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, továbbiakban: Személyes Adat)

8.4. Az adatkezelés célja

Az adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.

8.5. Adatkezelő, adatfeldolgozó

Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból kezelni. Az Ön Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását a PannonDiák Iskolaszövetkezet (cím: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.) végzi.

8.6. Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Nyereményjáték végéig jogosult kezelni.

 

8.7. Adatbiztonság

Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

8.9. Hozzájárulás visszavonása

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mail útján (info@pannondiak.hu) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben (PannonDiák Iskolaszövetkezet, 8000 Székesfehérvár Berényi út 72-100).

9.       Jogorvoslat

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő nyilvántartási száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásban: NAIH-62260/2013, NAIH-62301/2013, NAIH-68678/2013.

10.   A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása

10.1. Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

11.   Záró rendelkezések

11.1. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Nyereményjáték szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

 

Kelt, 2017. december 01.

PannonDiák Iskolaszövetkezet
Szervező            Összes infó >>>