Infóbox


Jelentkezz és nyerj páros belépőjegyet a balatonfüredi Annagora Aquaparkba!

PannonDiák Facebook nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 

 1. Szervező cég:

A PannonDiák Iskolaszövetkezet (székhely: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.; cégjegyzékszám:07-02-001384; adószám: 24124962-2-07; a továbbiakban: „Szervező”) szerencsejátéknak nem minősülő, nyereményjátékot szervez „Jelentkezz és nyerj páros belépőjegyet a balatonfüredi Annagora Aquaparkba!” címmel (továbbiakban: „Nyereményjáték”). A játékhoz kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatkezelést a Szervező végzi.

Részvételi feltétel (Játékos)

 • A játékban részt vehet minden, a 2.2 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, legalább korlátozottan cselekvőképes, Facebook adatlappal rendelkező személy (a továbbiakban: Játékos).
 • A játékban nem vehetnek részt a Szervező, illetve a Nyereményjáték szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek munkavállalói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.
 • A játékban való részvétel névre szóló és egy játékos csak egyszer vehet rész, azaz a játék során a publikációra történő többszöri hozzászólás nem növeli a játékos esélyeit.
 1. A játék mechanizmusa:

3.1. A Szervező a Nyereményjátékot Játékos részére, a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/Pannondiak/) keresztül hirdeti meg. , valamint a részletes pályázati kiírást, jelen szabályzatot és a lezárt pályázat hivatalos eredményét saját honlapján is közzéteszi.(www.pannondiak.hu)

3.2. A nyereményjáték 2017. június 21-től 2017. június 30. napjáig tart.

3.3. A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a PannonDiák Iskolaszövetkezet Facebook oldalán a Nyereményjáték lebonyolítására létrehozott posztban megosztott képet likeolja illetve a képnél található linken jelentkezik a veszprémi csomagoló munkára.

3.4. A nyeremény sorsolására 2017. július 3-án 14 órakor kerül sor. A sorsolás nyertesét a Szervező a PannonDiák Iskolaszövetkezet Facebook oldalán teszi közzé. Amennyiben a Játékos értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 5 munkanapon belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadását a Szervező a pótnyertes részére bonyolítja le, egyező módon. A Szervező a nyereményt a nyertes résztvevővel egyeztetett időpontban (de legkésőbb (2017. július 31-én) személyes találkozó során adja át a PannonDiák Iskolaszövetkezet irodájában (http://www.pannondiak.hu/index.php?s=50). A nyertes résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy nevét és a nyeremény átvételéről készült fotót a Szervező Facebook oldalán közzétegye

 1. A Játék időtartama

A Nyereményjáték kezdőnapja: 2017. június 21. 12:00 óra

A Nyereményjáték zárónapja: 2017. június 30. 24:00 óra

 1. Sorsolás

A nyeremény sorsolásának időpontja: 2017. július 3. 14:00

A játék nyerteseit a Szervező az érvényesen pályázók közül választja ki. A sorsolásról a Szervező jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet céges aláírással hitelesít.

 1. Nyeremény

6.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében az alábbi nyereményt sorsolja ki a 3.4. pontban meghatározottak szerint: 1 db páros belépőjegy, a balatonfüredi Annagora Aquaparkba.

6.2. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény készpénzre át nem váltható.

6.3. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget Szervező viseli.

6.4. Szervező a 3.4. pont szerinti nyertesen felül további pótnyerteseket sorsol ki, összesen 2 főt.

6.5. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a PannonDiák Iskolaszövetkezet hivatalos Facebook honlapján. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Amennyiben a nyertes a nyereményt 30 napon belül nem veszi át, úgy a sorsolás pótnyertese válik jogosulttá az adott nyereményre, akit a nyereményéről a fentiek szerint értesít a Szervező.

 1. Moderálás

A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá, ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. Felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozna, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, és a felhasználón, illetve a Játékos a saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.

 1. Adatkezelés

8.1. Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli Játékosok személyes adatait.

8.2. PannonDiák Iskolaszövetkezet (8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100., továbbiakban: „Adatkezelő”) Játékosok 8.4. pontban meghatározott személyes adatait a jelen 8.5. pontban meghatározott célból önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezel. A nyereményjátékban történő részvétellel Játékos kifejezetten hozzájárul a 8.4. pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. A játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán. Kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

8.3. A Kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő a 8.5. pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Játékos a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, továbbiakban: Személyes Adat)

8.4. Az adatkezelés célja

Az adatkezelő jogosult Játékos Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.

8.5. Adatkezelő, adatfeldolgozó

Az Adatkezelő jogosult Játékos Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból kezelni. Az Ön Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását a PannonDiák Iskolaszövetkezet (cím: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.) végzi.

8.6. Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő jogosult Játékos Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Nyereményjáték végéig kezelni.

8.7. Adatbiztonság

Az Adatkezelő biztosítja Játékos Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

8.9. Hozzájárulás visszavonása

Az Adatkezelő tájékoztatja Játékosokat, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mail útján (info@pannondiak.hu) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben (PannonDiák Iskolaszövetkezet, 8000 Székesfehérvár Berényi út 72-100)

 1. Jogorvoslat

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Játékosokat, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben  meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő nyilvántartási száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásban: NAIH-62260/2013, NAIH-62301/2013, NAIH-68678/2013.

 1. A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása

10.1. Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

 1. Záró rendelkezések

11.1. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Nyereményjáték szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól. 

Kelt, 2017. június 21.

PannonDiák Iskolaszövetkezet
              Szervező

 

 A szabályzat letölthető: http://www.pannondiak.hu/html/pd_annagora_201706.pdf
Összes infó >>>